Home

Available courses

Module 1  Computing Fundamentals
     ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่อง อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software) การสำรองข้อมูลและการคืนค่า (Backup & Restore)Interactive Content การแบ่งปันไฟล์ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ (Cloud Computing) และการรักษาความปลอดภัย (Security) รายวิชานี้สอดคล้องตามมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification

Module 2 Key Applications
     ประกอบด้วยความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้  เรื่อง เดสก์ท็อป แอพพลิเคชั่น (Desktop Application) เรื่อง การประมวลผลคำ (Word Processing) เรื่อง ตารางคำนวณ (Spreadsheets) เรื่อง ฐานข้อมูล (Databases) และ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอ (Presentations)

 

Module 3 Living Online
      ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เรื่อง ฟังก์ชั่นการทำงานทั่วไป (Common Functionality) เรื่อง การส่งอีเมลให้ลูกค้า (email) เรื่อง การใช้ปฏิทิน (Calendar)เรื่อง โซเชียลมีเดีย (Social Media)เรื่อง การติดต่อสื่อสาร (Communications) เรื่อง การประชุมออนไลน์ (Online Conferencing) เรื่อง การส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Streaming)เรื่อง จริยธรรม และจรรยาบรรณของพลเมืองดิจิตอล (Ethics & Citizenship)

เริ่มทำชุดฝึกฝนและชุดทดสอบด้วยโปรแกรม gmetrix

วีดีโอการใช้งานเว็บ gmetrix

Certificate
Ready to Certified - ติวสอบ Certificate
About Microsoft Office Specialist (MOS)
About IC3 Digital Literacy Certification
About Adobe Certified Associate (ACA)
About Microsoft Technology Associate (MTA)
อบรมการใช้งานโปรแกรม gmetrix

วีดีโอการใช้งานเว็บ gmetrix