คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • นางสาวพรรณทิพา สายคงดี โทร. 085-2625399

คณะวิทยาการจัดการ

  • อาจารย์วิยาดา พลชัย โทร. 086-3301087 นายพีรพงศ์ โชคจักรเพชร์ โทร. 081-1945999

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

  • นายนพดล ลิ่มปรังษี ทร. 098-4944992

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • ผศ. ลัดดาวัลย์ จำปา โทร. 089-5601361

คณะครุศาสตร์

  • นางสาวกาญจนา เทพสร โทร. 085-1972118, 087-8495129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *