IC3 Digital Literacy Certification คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสานักงานสาเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจาเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป

 • ลิงค์ข้อมูล IC3 Digital Literacy Certification จากหน่วยงานต่างประเทศ เพิ่มเติม : https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Overview
 • ลิงค์ข้อมูล IC3 Digital Literacy Certification จากหน่วยงานในประเทศ เพิ่มเติม : https://www.arit.co.th/th/certificate/ic3

การรับรองมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification : IC3 Digital Literacy Certification ถูกกาหนดมาตรฐานที่เป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่กาหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็นสากลหลากหลายองค์กร ได้แก่

องค์กรที่รับรอง

ภารกิจและหน้าที่ขององค์กร

American Council On Education เป็นหน่วยงานที่ประสานงานหลักทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย กว่า 1,600 แห่ง และมากกว่า 200 สมาคม ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ พยายามที่จะเป็นผู้นาและทาให้เท่าเทียมกันในประเด็นเรื่องการศึกษา และอิทธิพลในเรื่องนโยบายสาธารณะผ่านการสนับสนุนวิจัย และการริเริ่มโครงการ

The Global Digital Literacy Council คือ องค์กรที่พัฒนาและกาหนดมาตรฐานความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลในระดับโลกอย่างเป็นสากล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความรู้ การรายงานข้อมูลข่าวสารของโลกดิจิตอลว่า มีความสอดคล้องกับองค์กร การศึกษา การพัฒนาแรงงาน รัฐบาลและบุคคลหรือไม่

CompTIA เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรขนาดใหญ่ ระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และบริษัททั่วโลก เป็นผู้นาในด้านมาตรฐานสากล และเป็นผู้ให้การรับรองทักษะด้าน ICT ที่เป็นกลาง ไม่อิงผลิตภัณฑ์ และมีมาตรฐาน ISO 17024

ISTE100 เป็นองค์กรระดับมืออาชีพที่ไม่แสวงหาผลกาไรที่มุ่งมั่นส่งเสริมในการใช้งานที่เหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน และปรับปรุงการเรียนรู้ การเรียนการสอน รวมถึงการบริหาร และการจัดการด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาของครูผู้สอน

National Coalition of Certification Centers (NC3) เครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ พันธมิตรในอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้งานเทคโนโลยี โดยเครือข่าย NC3 ตระหนักถึงความสาคัญของความรู้ดิจิตอลในการทางาน และให้การยอมรับ IC3 Digital Literacy ว่าจะผู้ผ่านการรับรองจาก IC3 เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ในการทางานได้ดีมากขึ้น

SkillsUSA เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพขั้นพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีการแข่งขันครอบคลุมทุกสายอาชีพกว่า 99 กลุ่มอาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 350,000 คน ในทุกๆปี และสาหรับสายวิชาชีพทางด้านไอที SkillUSA ได้ให้การรับรองว่า IC3 คือประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานที่เหมาะสาหรับวัดมาตรฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

IC3 Digital Literacy Certification  ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ 2 ด้าน ได้แก่

 • เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล (Computing Fundamentals) : ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และความปลอดภัย
 • การรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Key Applications) : ทดสอบความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป ได้แก่ Word Processing, Spreadsheet, Presentation, Database และการใช้แอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม

การรับรองระดับมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล (Computing Fundamental)

1. อุปกรณ์เคลื่อนที่

 • การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • การใช้งาน Voicemail
 • การส่งและประโยชน์ของ SMS
 • การแจ้งเตือน (Notifications)

2. ฮาร์ดแวร์

 • ประเภทของอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • อุปกรณ์เก็บข้อมูล
 • อุปกรณ์เครือข่าย
 • การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi
 • Platforms
 • ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
 • อินเทอร์เน็ต
 • การตั้งค่าอุปกรณ์

3. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ (OS) และการอัพเดต

 • การตั้งค่าพื้นฐาน
 • การบริหารจัดการไฟล์
 • เครื่องมือ navigation
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์
 • การแก้ไขปัญหา

4. การสารองและการกู้คืนข้อมูล
5. การแชร์ไฟล์
6. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

 • ภาพรวม (Concepts)
 • ประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
 • เทคโนโลยี Web apps

7. ความปลอดภัย

 • Credentials
 • Browsing
 • โปรแกรม Anti-virus
 • Firewalls
 • การใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e Commerce) อย่างปลอดภัย

ภารกิจและหน้าที่ขององค์กร