• กลุ่มที่ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่านการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
    การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานฮาร์ดแวร์ งานระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การสารองข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง
  • การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานปฏิทิน การใช้งานสื่อสังคม การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร และการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล การป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร์ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

กลุ่มที่ 2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่านการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคาการจัดการงานเอกสารการจัดรูปแบบข้อความ การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสารและการพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร
  • การใช้งานโปรแกรมตารางคานวณ การจัดการตารางคานวณ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน การพิมพ์แผ่นงานการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคานวณการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงานรวมทั้งการป้องกันแผ่นงาน
  • การใช้งานโปรแกรมงานนาเสนอการจัดการงานนาเสนอ การใช้งานข้อความบนสไลด์ การแทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอ การกาหนดการเคลื่อนไหว