วัตถุประสงค์การสอบมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification : Living Online มีเนื้อหาการสอบ ดังนี้

1. การใช้งานอินเทอร์เน็ต

 • ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
 • การค้นหาข้อมูล (Searching)
 • การทางานของเบราว์เซอร์
 • หลักการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิในการใช้งาน

2. พื้นฐานการทางานของอินเทอร์เน็ต

 • หลักพื้นฐานของเว็บไซต์
 • การนาทางที่ใช้ในเว็บไซต์
 • ประเภทของการคลิก

3. การใช้งานอีเมลเพื่อการติดต่อสื่อสาร

 • การใช้งานแอปพลิเคชันอีเมล
 • มารยาทในการใช้งานอีเมล
 • การจัดการอีเมล
 • การแนบไฟล์ผ่านอีเมล
 • การใช้งานรายชื่อผู้ติดต่อ
 • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • การกระทาส่วนตัว กับ การกระทาแบบมืออาชีพ

4. การใช้งานปฏิทิน (Calendaring)

 • การสร้างเหตุการณ์ (Events)
 • การแบ่งปัน (Sharing) ปฏิทิน
 • ประโยชน์ของการใช้งานปฏิทิน

5. การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

 • ตัวตนทางดิจิทัล
 • ประเภทของเว็บไซต์ออนไลน์
 • การกลั่นแกล้งทางออนไลน์

6. การติดต่อสื่อสาร Communications

 • เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
 • SMS คืออะไร
 • การสนทนาออนไลน์ (Chat)
 • ปัจจัยด้านระยะทางและช่วงเวลาที่มีผลต่อการสื่อสาร

7. การประชุมออนไลน์

8. เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (Streaming)

9. หลักจริยธรรม ทักษะ และพลเมืองดิจิทัล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *