บันทึกข้อความ มติที่ประชุม การอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา

แจ้งมติที่ประชุม เรื่อง การอบรมประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

One thought on “แจ้งมติที่ประชุม เรื่อง การอบรมประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *