แจ้งมติที่ประชุม เรื่อง การอบรมประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

แจ้งมติที่ประชุม เรื่อง การอบรมประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

บันทึกข้อความ มติที่ประชุม การอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (Digital Literacy :ic3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (Digital Literacy :ic3)

รวม 5 คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์