เข้าทดสอบ Post-test ในวันที่ 21 เมษายน 2563 (ภาคปกติและภาค กศ.บป. ที่ไม่ใช่สายครู) และ 28 เมษายน 2563 (สายครู 58) นักศึกษาสามารถเข้าสอบในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ในระบบ Online ผ่านทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อรับ Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะ

เข้าทดสอบ Pre-test ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 นักศึกษาสามารถเข้าสอบในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ในระบบ Online ผ่านทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อรับ Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะ

อบรมผ่านระบบ Online ผ่านทางเว็บไซต์ http://mooc.kru.ac.th

ติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าอบรมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะ

Recent Comments

Categories

  • No categories

IC3 Digital Literacy Certification คืออะไร